LEDELSESSYSTEM FOR KVALITET

Selskapet etablerer ledelsessystem slik at organisasjonene kan identifisere mål, definere prosesser og kartlegge ressurser som nødvendig for å levere varer og tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

Gjennom etablering av ledelsessystem for kvalitet sikrer også selskapet at kunden har et rammeverk for planlegging, utførelse, overvåkning og forbedring av målbare resultater. Selskapet bistår også med å etablere integrerte ledelsessystem for miljø, kvalitet, arbeidsmiljø og IT-Sikkerhet. Alt arbeid vil bli utført av selskapet  i henhold til relevante ISO standarder.

I tillegg vil vi legge til grunn sentrale forskrifter fra Petroleumsloven med tilhørende relevante forskrifter som Rammeforskriften, Innretningsforskriften, NORSOK-forskriftene, Forurensingsloven og forurensingsforskriften med mer.

Risikobasert tilnærming

Selskapet overordnede mål er utvikle en risikostyringskultur der både kundens ansatte og interessenter er klar over viktigheten av å overvåke og håndtere risiko.

Selskapet benytter «ISO 31000 Risikostyring – Retningslinjer» som verktøy for å utvikle en strategi for risikostyring. Hensikten med risikostyring er å identifisere og begrense risiko, og derved øke sannsynligheten for å nå mål og bedre beskyttelse av anlegg og verdier. Risikovurderinger kan gjennomføres både ved etablering og endringer av kundens virksomhet. Vi tilpasser risikovurderingen i tid slik at kunden har oversikt over resultat før beslutninger må tas.